decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 4HELIX+

12/06/18 09:35

                                                                              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Θεσσαλονίκη,  01.06.2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ                                                        Αριθ. πρωτ.: 10123

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                              του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης       

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς το ΕΒΕΘ, στην προετοιμασία και υλοποίηση πιλοτικού σχεδίου Κουπονιών Καινοτομίας σε Μικρομεσαίες και Νεοφυείς επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται σε τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», όπως οι υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης, στο πλαίσιο του έργου “Empowering the 4helix of MED Maritime clusters through an open source/knowledge sharing and community-based approach in favour of MED blue growth” (4helix+) που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014 – 20.

Αναθέτουσα Αρχή

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Τσιμισκή 29, 546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 370171, Fax: 2310 370175

Internet: www.ebeth.gr     

Ε-mail: root@ebeth.gr

CPV: 73200000-4 και 79410000-1

Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς το ΕΒΕΘ κατά την προετοιμασία και υλοποίηση πιλοτικού σχεδίου Κουπονιών Καινοτομίας σε Μικρομεσαίες και Νεοφυείς επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» (Blue Growth), τόσο παραδοσιακών (επιχειρήσεις αλιείας, παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, ναυπήγησης σκαφών κλπ.), όσο και αναδυόμενων (ιχθυοκαλλιέργειες, γαλάζιες βιοτεχνολογίες, ναυπήγηση ‘’πράσινων σκαφών’’, κλπ.), για την υποβολή, αξιολόγηση, επιλογή, παρακολούθηση, πιστοποίηση και χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας από Παρόχους ‘’Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» (Φορείς Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας / Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις), καθώς και Νέους Φορείς Καινοτομίας (fablabs, coworking spaces, makerspaces, creative hubs,  livinglabs, innovation habs, techshops, κ.λ.π). Για τον σκοπό αυτό, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να ορίσει τον υπεύθυνο παροχής της υπηρεσίας και να θέσει στη διάθεση του ΕΒΕΘ δύο (2) ειδικούς, έναν σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης και έναν σε θέματα διατομεακής καινοτομίας. Οι δύο ειδικοί θα συμμετάσχουν,  ως μέλη της Τοπικής Ομάδας Καινοτομίας, που θα συγκροτήσει το ΕΒΕΘ, σε συναντήσεις των εταίρων του έργου, σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ Μικρομεσαίων/Νεοφυών Επιχειρήσεων και Παρόχων Τεχνογνωσίας, καθώς και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Επιπλέον,  θα συμμετάσχουν στην αξιολόγηση των καινοτόμων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα υποβάλουν, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης, Μικρομεσαίες/Νεοφυείς Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της Γαλάζιας Ανάπτυξης, σε συνεργασία με Παρόχους Τεχνογνωσίας  από την ευρύτερη περιοχή του Προγράμματος MED, καθώς επίσης και στην παρακολούθηση της υλοποίησης τουλάχιστον έξι (6) καινοτόμων σχεδίων που θα λάβουν κουπόνια καινοτομίας, ύψους έως 10.000€ έκαστο. Τέλος, θα αξιολογήσουν και θα βεβαιώσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των επιλεγέντων σχεδίων, ούτως ώστε να καταβληθεί το ποσό των κουπονιών καινοτομίας στους σχετικούς παρόχους τεχνογνωσίας.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (38.774,19€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) ποσού εννέα χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (9.305,81€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ σαράντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα ευρώ (48.080,00€)

Διάρκεια σύμβασης: Ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στις 31/07/2020 ή τη λήξη ολιγόμηνης παράτασης, στην περίπτωση που υποβληθεί σχετικό αίτημα και εγκριθεί από τη Διαχειριστή Αρχή του Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

δ) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Για την παραλαβή τεύχους προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Λογιστηρίου, Ταμείου και Επιμελητείας του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 - 15.00, αρμόδια κ. Λιώτα  Σταματιάδου, τηλ. 2310 370171.

Οι προσφορές κατατίθενται στο γενικό πρωτόκολλο του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 3ος όροφος μέχρι την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00.

Προσφορές που παραλαμβάνονται από το ΕΒΕΘ μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00, στα γραφεία του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 1ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

.                        

         Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                         

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Πίσω